'మీకోసం'-సంప్రదించ వలసిన చిరునామా
టెక్నికల్ సమస్యలకు మాత్రమే క్రింది నెంబర్లకు కాల్ చేయగలరు.
meekosamcontact

Address

Director ESD (Meeseva)
D.No. 48-9-2/1, Vishnu Nagar,
Gunadala, Vijayawada -4.

meekosamcontact

Call Us

+91 7032642837,
+91 7032642836,
+91 7032642835

meekosamcontact

Email Us

helpmeekosam-ap@nic.in

meekosamcontact

కె.విజయానంద్,ఐ.ఏ.యస్.,
సెక్రటరీ , ఐ.టి.ఇ మరియు సి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము , విజయవాడ

meekosamcontact

బి. సుందర్, ఐ.యఫ్.యస్.,
డైరెక్టర్ , ESD (మీ సేవ )
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము , విజయవాడ

meekosamcontact

వి.ముత్తు రామాసామి

డివై.డైరెక్టరు (టెక్నికల్)

meekosamcontact

వి. వంశీకృష్ణ

ప్రాజెక్టు మేనేజరు

meekosamcontact

జి. చిరంజీవి

ప్రాజెక్టు డెవలపర్

meekosamcontact

ఎ. అనుపమ

ప్రాజెక్టు ఇంజనీరు

meekosamcontact

వి. పురుషోత్తం

ప్రాజెక్టు డెవలపర్

meekosamcontact

పి. శివకృష్ణ

ప్రాజెక్టు డెవలపర్

meekosamcontact

బి. కృష్ణ

సలహాల సమన్వయకర్త

meekosamcontact

వి. శివ

టెక్నికల్ కాల్స్ సపోర్ట్